หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers)
โทร. 0811527311

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –

นางอรกัญยา  นิรโรจน์
Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers)
โทร. 0850057527
นางสมเพชร  อรุณไพร
Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers)
โทร. –
นายทวี  ทรภีสิงห์
Professional Level Teachers (K 2 Teachers)
Tel. –
นายเมธาพงศ์ แก้วรักษ์
Professional Level Teachers (K 2 Teachers)
Tel. –
นางพีรญา  แสนวาปี
ครู
Tel. –
นายวีรศักดิ์  กุลอัก
ครู
Tel. 0833283421
นางสาวยุพาวี  สาริโส
ครู
โทร. –
นางสาวปภัสสร  บัวคำภู
ครูผู้ช่วย
Tel. 0883090307
นางสาวสุวรรณา สายบุญมี
Professional Level Teachers (K 2 Teachers)
Tel. 061-9465322
นางสาวฟาริดา  รุทเทวิน
ครูผู้ช่วย
Tel. 0890133790
นางสาวธัญญารัตน์ ทองวิจิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Tel. 0898618875