ประวัติและสภาพทั่วไป
โรงเรียนกมลาไสย ตั้งอยเู่ลขที่184 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกดั สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง เมื่อวันที่  17 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2492 ระดับการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารคนแรกคือ นายพลอย มหาแสน ดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2492 จนถึง ปี การศึกษา 2498
ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2564 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกมลาไสย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030591
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  030591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กมลาไสย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KAMALASAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้าน184
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-899037
โทรสาร :
  043899470
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ.2492
อีเมล์ :
  kamalasai@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  1 กม.