คณิตศาสตร์

         

นายปราโมทย์  โพธิไสย
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่พ.ต.ศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญณรงค์   เขตอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตราภรณ์   นาชัยธง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภาณุสิษฐ์   ศรีวิจิตรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
         

นายสุพจน์   สนุ่นไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมาน   ยุบลวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทรา   โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา  วัลลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนุกูล   ทรงมงคลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
         

นางวรรณิภา  วงศ์สวาสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา   กล้าขยัน
ครูชำนาญการ

นางสาวเฟื่องฤทัย  ดลสถิตย์
ครูผู้ช่วย 

      นางนันทนัช เขจรรักษ                   ครูชำนาญการ