คณิตศาสตร์

         

นายปราโมทย์  โพธิไสย
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ พ.ต.ศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญณรงค์   เขตอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตราภรณ์   นาชัยธง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายดิเรก   โพนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
         

นางสาวศิริพงษ์   ศรียงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมาน   ยุบลวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทรา   โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจรงค์  เหล่าพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนุกูล   ทรงมงคลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
         

นายสุพจน์   สนุ่นไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา   วัลลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณิภา  วงศ์สวาสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา   กล้าขยัน
ครูชำนาญการ
         
 


นางสาวเฟื่องฤทัย  ดลสถิตย์
ครูผู้ช่วย