สาระการงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปิยพร  เนตรนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิภารัตน์ เวียงสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นางสาวนงเยาว์  พลสินธุ์
พนักงานราชการ
โทร. 0835951564