สาระการงานอาชีพ

Spread the love
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปิยพร  เนตรนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นายสมเกียรติ  วรรณจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นางยุวดี  บุญปลูก
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0810520638
นางสาวนงเยาว์  พลสินธุ์
พนักงานราชการ
โทร. 0835951564