สาระศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0953629787

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจีรติ  ชาติแพงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0961697881
นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0895713657
นายวันชัย  สารขันธ์
ครูผู้ช่วย
โทร. –
นายศตวรรษ  นาสมใจ
ครู
โทร. –