สาระสุขศึกษา และพลศึกษา

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายทยุตชัย  ไสยชต
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0935279640

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประภัสสร  อุทัยแพน
ครูชำนาญการ
โทร. 0966750933
นายโดม  เศรษฐจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0817181935
นายทยุตชัย  ไสยชต
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0935279640
นายเฉลิมสุข  พันธ์สำอางค์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นายอนุชา ด้วยโชติ
ครูผู้ช่วย
โทร. 0927327208
นายอาทิตย์  วิเชียรพันธุ์
พนักงานราชการ
โทร. 0854677100
นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์
พนักงานราชการ
โทร. 0826732507
นายยงยุทธ  ยุบลพาส
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0611219275