สาระสังคมศึกษา

Spread the love
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายทวี  บัวคำภู
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951698155
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายชาติชาย  อนุแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0811527311
นางอรกัญยา  ผลสว่างโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0850057527
นางสมเพชร  อรุณไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นายทวี  ทรภีสิงห์
ครูชำนาญการ
โทร. –
นายเมธาพงศ์ แก้วรักษ์
ครูชำนาญการ
โทร. –
นางพีรญา  แสนวาปี
ครู
โทร. –
นายวีรศักดิ์  กุลอัก
ครู
โทร. 0833283421
นางสาวยุพาวี  สาริโส
ครู
โทร. –
นางสาวปภัสสร  บัวคำภู
ครูผู้ช่วย
โทร. 0883090307
นางสาวสุวรรณา สายบุญมี
ครู
โทร. 0883090307
นางสาวฟาริดา  รุทเทวิน
ครูผู้ช่วย
โทร. 0890133790