วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพวงลดา วรสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสรกฤช ฆารโสภณ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอนิสรา  ผจงศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสารฤทธิ์ โพธิราช
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
ฟิสิกส์
นายมารุต  วรสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951827742
นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายกัลยาพรรณ  จันทชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายสุชาติ  กมลนัด
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายจตุรงค์  กมลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางยุพาภรณ์  ภักดีชน
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
เคมี
นางพวงลดา  วรสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายสุขสันต์  จำเริญสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0956519519
นายสรกฤช  ฆารโสภณ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางอุ่นจิต  ทิสา
ครูชำนาญการ
โทร. 0890325250
นางสาวพัชรพิชย์  จิตต์ชื่น
ครูชำนาญการ
โทร. 0831422481
นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร
ครูชำนาญการ
โทร.  –
นางสาวชมพูนุช วรภัทราทร
ครูผู้ช่วย
โทร. –
ชีววิทยา
นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0869566519
นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์
ครูเชี่ยวชาญ
โทร.  –
นางยุวธิดา  บัวศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางสาวรสกมล  บุญสาร
ครูชำนาญการ
โทร.  –
นางสาวฐานปนี  พัฒนสาร
ครูชำนาญการ
โทร.  –
นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช
ครู
โทร.  –
นางสาวกุลธิดา  ชูเสน
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0807412668
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นางอรทัย  มโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0833501297
นางพรทิพา  ชัชวาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0895702207
นางอนิสรา  ผจงศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0956451103
นางพิมพ์ลภัส โคตาสี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-7541180
นางสาววไลพร ผลบุลบ
ครูผู้ช่วย
โทร.090-3452240
นางไขมุก  สุชไตร
พนักงานราชการ
โทร. 0800212524
นางศิริลักษณ์  สร้อยคำ
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0840141422
เทคโนโลยี
นางวิภารัตน์  เวียงสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951827742
นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายพลกฤษณ์ รินรทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางชัญญานุช
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางสาวอภิรดี  สืบชมภู
ครู
โทร. 0892788118
นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ
ครูผู้ช่วย
โทร. 0999579786
นางสาวพชรกร  ภูภักดิ์
ครูผู้ช่วย
โทร.  –
นายสิรภพ  บุญสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
โทร.  –
นายอภิชาติ  ยศระวาส
พนักงานราชการ
โทร.  –
นายธีรวัฒน์  สุทธิปัญโญ
ครูอัตราจ้าง
โทร.  –
นางสาวนวพร โชติจำลอ
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0887377717