วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Spread the love
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอรทัย  มโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0833501297
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0869566519
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช
ครู
โทร.  –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิภารัตน์ เวียงสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951827742
ฟิสิกส์
นายมารุต  วรสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951827742
นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายกัลยาพรรณ  จันทชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายสุชาติ  กมลนัด
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายจตุรงค์  กมลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางยุพาภรณ์  ภักดีชน
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
เคมี
นางพวงลดา  วรสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายสุขสันต์  จำเริญสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0956519519
นายสรกฤช  ฆารโสภณ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางอุ่นจิต  ทิสา
ครูชำนาญการ
โทร. 0890325250
นางสาวพัชรพิชย์  จิตต์ชื่น
ครู
โทร. 0831422481
นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร
ครู
โทร.  –
นางสาวชมพูนุช วรภัทราทร
ครูผู้ช่วย
โทร. –
นางสาวปิยธิดา  วัลลานนท์
ครูอัตราจ้าง
โทร. –
ชีววิทยา
นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0869566519
นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์
ครูเชี่ยวชาญ
โทร.  –
นางยุวธิดา  บัวศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางสาวรสกมล  บุญสาร
ครูชำนาญการ
โทร.  –
นางสาวฐานปนี  พัฒนสาร
ครูชำนาญการ
โทร.  –
นางสาวกุลธิดา  ชูเสน
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0807412668
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นางอรทัย  มโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0833501297
นางพรทิพา  ชัชวาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0895702207
นางอนิสรา  ผจงศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0956451103
นางไขมุก  สุชไตร
พนักงานราชการ
โทร. 0800212524
นางศิริลักษณ์  สร้อยคำ
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0840141422
เทคโนโลยี
นางวิภารัตน์  เวียงสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951827742
นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นายวรการจักรี  จำปาลี
ครูชำนาญการ
โทร.  0821048583
Website: https://sites.google.com/view/kruworakarn2020/  
นางสาวอภิรดี  สืบชมภู
ครู
โทร. 0892788118
นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ
ครูผู้ช่วย
โทร. 0999579786
นางสาวพชรกร  ภูภักดิ์
ครูผู้ช่วย
โทร.  –
นายสิรภพ  บุญสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
โทร.  –
นายอภิชาติ  ยศระวาส
พนักงานราชการ
โทร.  –
นายธนวัตน์  อำภวา
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0956631495
นายปิลันก์  เศรษฐจันทร์
ครูอัตราจ้าง
โทร.  –
นายธีรวัฒน์  สุทธิปัญโญ
ครูอัตราจ้าง
โทร.  –
นางสาวนวพร โชติจำลอ
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0887377717