สาระภาษาไทย

Spread the love
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวปราณี  นาถมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0879505126

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอภิญญา  ศรีปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

โทร. 0952266456
 

นางเณศรา  วารีไสย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางเพชรสิริ  ภูงานเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –

นางวราลักษณ์  โชติจำลอง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  0909255123
นางเนตรดาว  ปทุมวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0951821156

นายสุริยันต์  อนันตบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.  –
นางสาวปรัชญาภรณ์   จันทร์เรือง
ครูผู้ช่วย
โทร. 0868569536