วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจุดเน้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกมลาไสย เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class)
พันธกิจ
1. จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
2. พัฒนาครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผเู้รียนเป็นสำคัญ
3. สร้างคุณลกัษณะที่พึงประสงคใ์หเ้กิดกับผู้เรียน
4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
5. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับสังคมไทยที่จะพฒั นำสู่มาตรฐานสากล