โรงเรียนกมลาไสย โดย ผอ.ดร.วรุตม์ เขจรสัตย์ นำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ปี 2565

Spread the love
23 มิถุนายน 2565 ดร.วรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหายาเสพติด จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
๒. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติด
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
>>ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตลอดจนนักเรียนทุกคน ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นด้วยดี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *