โรงเรียนกมลาไสย

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
หน้าหลัก » กระดานเสวนา » ข่าวและประกาศ » คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา ม.1

คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา ม.1
โดย พุทธชาติ แสนศรี - พุธ, 2 มิถุนายน 2010, 11:20PM

 

ศืกษาความสำคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและหลักการเลือกอาหารที่เหมาะกับวัยและปํญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการขาดและเกิน  ศึกษาเกี่ยวกับการเคลือนไหวของร่างกาย การควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเล่นกีฬาในลักษณะผสมผสาน การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกลไกล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกี่ยวกับความเร็ว ความแข็งแรง ความอ่อนตัว ความคล่องแคลวว่องไว ความอดทนและการทรงตัว ปฏิบัติ่ท่ากายบริหาร เพื่อการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา และการคลายอุ่นหลังการเล่นกีฬา ชื่นชมคุณค่าความงามและตระหนักถึงหลักการของความปลอดภัยในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการออกกำลังกาย และช่วยเหลือตนเองได้เมี่อเผชิญสถานการณ์อันตรายรหัสตัวชี้วัด  พ๑.๑   ม,๑/๑ , ม.๑/๒  ม.๑/๓     พ.๒.๑      ม.๑/๑  ม.๑/๒      พ.๓.๑,    ม๑/๑  ม, ๑/ ๒  ม,๑/๓      พ๓.๒      ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม. ๑/๕  ม.๑/๖      พ. ๔/๑   ม. ๑/๑  พ.๔/๑  ม. ๑/๒ 

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก