โรงเรียนกมลาไสย

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
username:
รหัส:
สมัครเป็นสมาชิก ตอนนี้

หน้าหลัก

รายวิชาทั้งหมด

สมาชิกออนไลน์
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)

ไม่มี


รายวิชาที่มีอยู่

ทั่วไป 
  การใช้งาน blog บทคัดย่อ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต บทคัดย่อ
  ศิลปะพื้นฐาน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานม.2ครูอรทัย บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(ครูธณัฐฌา) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  Halloween รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา บทคัดย่อ
  AESOP'S FABLES บทคัดย่อ
  บทเรียนผ่านเครือข่าย โรงเรียนกมลาไสย บทคัดย่อ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
  ชื่อรายิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่ 2 บทคัดย่อ
  วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม อ. จิราพร บทคัดย่อ
  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ครูจิราพร) บทคัดย่อ
  วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.2 (ครูจิตติมา) บทคัดย่อ
  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 บทคัดย่อ
  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทคัดย่อ
  วิทยาศาสตร์เพื้นฐาน บทคัดย่อ
  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม บทคัดย่อ
  สาร บทคัดย่อ
  เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ บทคัดย่อ
  องค์ประกอบและการแบ่งชั้นของบรรยากาศ บทคัดย่อ
  บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การสืบพันธุ์ของพืช บทคัดย่อ
  การพยากรณ์อากาศ บทคัดย่อ
  คุณสมบติ กรด - เบส รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การจำแนกสาร รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
  คณิตเพิ่มเติม ม.1/2 บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/2 บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์ (ครูหนิง) บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์(ครูหนิง) บทคัดย่อ
  อัตราส่วนและร้อยละ(อ.จินตนา ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาระบบสมการเชิงเส้น(ครูตุ่มจิตราภรณ์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ระบบจำนวนเต็ม(ครูเบญจรงค์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  อัตราส่วน ม.2 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  อัตราส่วนและร้อยละ บทคัดย่อ
  หรม. ครน. บทคัดย่อ
  ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 (ครูวิทยะวัฒน์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ทฤษฎีบทพีทากอรัส บทคัดย่อ
  เส้นขนานและมุมภายใน บทคัดย่อ
  เศษส่วน บทคัดย่อ
  ระบบจำนวนเต็ม บทคัดย่อ
  จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ บทคัดย่อ
  เอกนาม พหุนาม บทคัดย่อ
  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว บทคัดย่อ
  คู่อันดับและกราฟ บทคัดย่อ
  เลขยกกำลัง บทคัดย่อ
  ปริมาตรและพื้นที่ผิว บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ช่วงชั้นที่ 3 
  การสร้างเว็บไชต์ kmc 202 (ง20249) อ.ปิยนาถ เครือวรรณ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  การสร้าง Website (KMC) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง20248) อ.ปิยนาถ เครือวรรณ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง20254) อ.ปิยนาถ เครือวรรณ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  งานบ้าน บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 20253 ม.1 (ครูปิยนาถ เครือวรรณ) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 20247 ม.1(ครูปิยนาถ เครือวรรณ) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชางานบ้าน(สำรวย) บทคัดย่อ
  การสร้างเว็บไซต์ ม.2 (ครูปิยนาถ เครือวรรณ) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3(ครูยุ) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณครูพีระพงษ์) 2551 บทคัดย่อ
  คอมพิวเตอร์ 3 : Dreamweaver 8 (อ.สุพัตรา 2551) บทคัดย่อ
  เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ (ครูนิรมล) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาง32101งานเกษตร(สุวพีร์) บทคัดย่อ
  งานช่างพื้นฐาน (ครูวสันต์) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสื่อประสม บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาง32101 (งานเกษตร) จงกลณี บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา งานช่าง ( ครูบรม ) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Computer) ม.1 (ครูสันติ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.พีระพงษ์) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ บทคัดย่อ
  วิชาการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจในท้องถิ่น (อ.สุวพีร์) บทคัดย่อ
  ช่างทำเครื่องนอน (อ.พุทธชาติ) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.3 (ครูสันติ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ.นิลนนท์) บทคัดย่อ
  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ม.2 (อ.สุพัตรา) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1(อ.สุพัตรา) บทคัดย่อ
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ข้อมูลและสารสนเทศ บทคัดย่อ
  การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) บทคัดย่อ
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ
  Internet และการติดต่อสื่อสาร บทคัดย่อ
  การใช้ Web Mail สำหรับเช็คเมล์ บทคัดย่อ
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทคัดย่อ
  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิต บทคัดย่อ
  การสืบค้นข้อมูลด้วย Internet Explorer รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 
  กลุ่มสาระภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  กลุ่มสาระภาษาไทยพื้นฐาน(ครูอภิญญา) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  นิทานพื้นบ้าน ( ครูสุริยันต์ ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ธิดารัตน์ บุญตารา) บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ฉันท์ บทคัดย่อ
  โคลง บทคัดย่อ
  ระบบเสียงของภาษาไทย บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 
  บทเรียนออนไลน์ The Simple Past บทคัดย่อ
  บทเรียนออนไลน์ Question Words บทคัดย่อ
  บทเรียนออน์ไลน์เรื่อง Telling the time บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(Parts of the body) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Articles) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(Greeting) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Prepositions) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(Introduction) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1( คำอธิบายรายวิชา) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(Pre-test ) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(ครูนิดดา) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Visakha Puja Day บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(School Subjects) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(ครูศุภกานต์) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 (ครูเพียงตะวัน) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2(ครูโกศล เรืองใสส่อง) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูสังวาล รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 (ครูวิภวัฐ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(ครูสุดสงวน) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 (ครูศศิธร บุญแสน) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม บทคัดย่อ
  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  Present Tense บทคัดย่อ
  การใช้ What do you do? บทคัดย่อ
  Where The mall บทคัดย่อ
  COLOUR OF CLOTH บทคัดย่อ
  Family บทคัดย่อ
  COLOUR OF THINGS บทคัดย่อ
  การกล่าวทักทาย บทคัดย่อ
  What are you doing? บทคัดย่อ
  Where are you form? บทคัดย่อ
  การใช้ can you................? บทคัดย่อ
  Future Tense บทคัดย่อ
  Past Tense บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 3 
  สังคมพื้นฐาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  สังคมพื้นฐาน ม.1 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  หน้าที่พลเมือง บทคัดย่อ
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บทคัดย่อ
  สังคมศึกษาพื้นฐาน ม.3 (ครูพรทิพย์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  กฏหมายเบื้องต้น รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ประวัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ครูยุภารัตน์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น บทคัดย่อ
  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่พอเพียง ม. 3 (ครูพัชรา) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เศรษฐกิจพอเพียง บทคัดย่อ
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การแบ่งช่วงเวลาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย บทคัดย่อ
  ทวีปยุโรป2 บทคัดย่อ
  ทวีปยุโรป1 บทคัดย่อ
  ทวีปแอฟริกา บทคัดย่อ
  ทวีปอเมริกาเหนือ บทคัดย่อ
  ทวีปอเมริกาใต้ บทคัดย่อ
  โลกและภูมิภาคของโลก บทคัดย่อ
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย บทคัดย่อ
  แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 
  สุขศึกษา รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  สุขศึกษาม.1_1(ครูพุทธชาติ) บทคัดย่อ
  สุขศึกษาม.1(ครูพุทธชาติ) บทคัดย่อ
  สุขศึกษา บทคัดย่อ
  กระบี่กระบอง (ครูวุฒิไกร) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาฟุตบอล บทคัดย่อ
  พลศึกษา (ครูมนูญ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา สุขศึกษา(ประสาร อุ่นสถิต)) บทคัดย่อ
  วิชาสุขศึกษา (อ.สมพร ศรีขอดเขต) บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.1 : สุขภาพกับการดูแล บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.1 : สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม 3 : โรคเอดส์ (AIDS) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.2 : สวัสดิศึกษา บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.1 : อาหารและโภชนาการ บทคัดย่อ
  พละ : ปิงปอง (เทเบิลเทนนิส) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว ม.6 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  กิจกรรมแนะแนว ม.6 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  แนะแนวการศึกษาต่อ บทคัดย่อ
  การเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การทำความดี รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 
  ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรี) บทคัดย่อ
  เครื่องดนตรีสากล บทคัดย่อ
  พื้นฐานดนตรีไทย รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  องค์ประกอบศิลป์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  จิตรกรรมล้ำคุณค่า บทคัดย่อ
  ทัศนธาตุ บทคัดย่อ
  แบบอย่างศิลปะและความงาม บทคัดย่อ
  รำวงมาตรฐาน บทคัดย่อ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 
  Physics 5 บทคัดย่อ
  Physics I บทคัดย่อ
  Fundamental Physics for EIS Students บทคัดย่อ
  ระบบนิเวศ บทคัดย่อ
  ชีววิทยา 2 ม.5 บทคัดย่อ
  ชีววืทยา2 บทคัดย่อ
  แบบทดสอบชีววิทยา บทคัดย่อ
  ชีววิทยาพื้นฐาน (ครูบุญนำ) บทคัดย่อ
  ชีววิทยา 1 บทคัดย่อ
  ชีววิทยา1(ครูบุญนำ) บทคัดย่อ
  เคมี_ปริมาณสารสัมพันธ์_ (ครูพวงลดา) บทคัดย่อ
  เคมีพื้นฐานคุณครูดาวเรือง บทคัดย่อ
  Fundamental Physics 1 บทคัดย่อ
  ว41101 บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาฟิสิกส์ 4 (ครูสุรศักดิ์) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาเคมี เพิ่มเติม (ครูวัชรา) บทคัดย่อ
  ฟิสิกส์ 1 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาฟิสิกส์ 4 (ครูสุรศักดิ์) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน(ครูบุญนำ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชีววิทยา 4(ครูวิลาสินี) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา เคมี 4 ว 40224 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  โลก อวกาศ และดาราศาสตร์(1) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  วิชาชิววิทยา(ครูคงขวัญ) บทคัดย่อ
  เคมี 5 ( ว 40225 ) ครูสนิท รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เคมีเพิ่มเติม 2 (คุณครูวัชรา ยลวงศ์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ฟิสิกส์ ม.6 (ครูกฤตนัย) บทคัดย่อ
  ชีววิทยาเพิ่มเติม รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เคมี ม.6 บทคัดย่อ
  เคมี1(เพิ่มเติม) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน บทคัดย่อ
  กลศาสตร์ 1(ครูกฤตนัย) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ฟิสิกส์ 4 บทคัดย่อ
  ฟิสิกส์ ม.5 (ครูกฤตนัย) บทคัดย่อ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2_KMC บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่2_KMC บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ครูสุเมธ_KMC4_2) บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เซต(ครูนุกูล) บทคัดย่อ
  เลขยกกำลัง(ครูสุเมธ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1(ครูศิริพงษ์) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เพาเวอร์เซต(ครูอรพรรณ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  อนุกรมอนันต์ (ครูชาญณงค์ เขตอนันต์) บทคัดย่อ
  ค่ากลางของข้อมูล (ครูศศิกร) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เพาเวอร์เซต(ครูอรพรรณ) บทคัดย่อ
  เมตริกซ์ (ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  เวกเตอร์ (ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  จำนวนเชิงซ้อน (ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  ตรีโกณมิติ (ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  Exponential and Logarithmic (ครูสุเมธ) บทคัดย่อ
  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (อ.อรพรรณ) บทคัดย่อ
  ลำดับและอนุกรม (ครูสุเมธ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ช่วงชั้นที่ 4 
  คอมพิวเตอร์ 2 ๖ครูสุเมธ KMC4_2) บทคัดย่อ
  คอมพิวเตอร์1 (ครูสุเมธ ใช้สอน KMC ม.4/2) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( ครู รำไพพรรณ ) บทคัดย่อ
  มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ ม.4/9 เทอม 2 /2551 (ครูสันติ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  วิชาคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล ม.5 Term 2/51 (ครูสันติ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชางานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาคอมพิวเตอร์3(ครูวิภารัตน์) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชางานช่าง รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาคอมพิวเตอร์3(ครูวิภารัตน์) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชางานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาคอมพิวเตอร์ 3(ครูสมคิด) บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชางานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บทคัดย่อ
  โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6(2/2551) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Computer) ม.5(1/2551)-ครูสันติ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Computer) ม.4(1/2551) - ครูสันติ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Computer) ม.5/1 - ครูสันติ(เทอม 2) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การเขียนโปรแกรม Microsoft Windows Logo ม.6(คุณครูธนาดล ยุบลไสย) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Computerr) ม.5/1 - ครูสันติ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การสร้าวโฮมเพจด้วย ม.6(คุณครู ธนาดล) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Computer) ม.4 (ครูสันติ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ_Computer ม.6/8 ( ครูสันติ ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์(อ.ธนาดล)ม.6 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ_Computer ม.6/1 (ครูสันติ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (อ.พีระพงษ์) บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การค้นหาข้อมูลความรู้ และการแปลงความรู้ให้เป็นสารสนเทศแบบต่างๆ(อ.สุพัตรา) บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 
  ภาษาไทยพื้นฐาน ม. 4 ( ครูเกษร ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ( ขวัญฤทัย ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 เรื่อง โคลนติดล้อ ( ขวัญฤทัย ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ;วิชาภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ;วิชาภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน บทคัดย่อ
  รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ( บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน (ศิริณัชชา) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาไทยพื้นฐาน(คำทูล)ม.5 บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ครูจินดารัตน์) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน31101(ครูจินดารัตน์) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพืนฐาน ม.6 ครูวราภรณ์ บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐานม.4 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Somporn) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ภาษาต่างประเทศ ( ครูกฤษณา ) บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 4 
  วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ม.4(ครูพิสุทธิ์) บทคัดย่อ
  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร(ครูยุทธศาสตร์) บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 
  วิชาตะกร้อ บทคัดย่อ
  ฟุตซอล รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
กลุ่มสาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 
  ชื่อ การแต่งกายตัวละครไทย (ครูจารุณี ) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  lan (sumeth) บทคัดย่อ

เวลาขณะนี้

ปฏิทิน
<< มีนาคม 2010 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

เพลงโรงเรียนกมลาไสย

แหล่งเรียนรู้

Physic Cyber Labs
คณิตศาสตร์น่ารู้

จันทรุปราคา

ข่าวล่าสุด

ตั้งหัวข้อใหม่...

18ก.ค., 01:09 - พุทธชาติ แสนศรี
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เพิ่มเติม...

18ก.ค., 00:52 - พุทธชาติ แสนศรี
วัยรุ่นและพัฒนาการทาางเพศ เพิ่มเติม...

18ก.ค., 00:30 - พุทธชาติ แสนศรี
วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มเติม...

กระทู้เก่า ...คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)