>> คำสั่งที่ 174/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ติดตามนักเรียน ป้องกัน และควบคุม เชื้อ CoVid-19
>>
คำสั่งที่ 175/2564  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2564
>>
คำสั่งที่ 148/2564
เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบปีการศึกษา2564
>>ประกาศโรงเรียนกมลาไสย เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>
 คำสั่งที่ 143/2564 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>
คำสั่งที่ 150 /2564  มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>
คำสั่งที่ 152/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>
คำสั่งที่ 127/2564 ให้ข้านราชการครูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ เพื่อรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CoVid-19 ระลอกที่ 3
>>
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
>>
คำสั่งที่ 22.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ชั้น ม.3
>> คำสั่งที่ 9/2564 จัดตั้ง PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>
ประกาศโรงเรียนกมลาไสย เรื่องแนวปฏิบัติในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มของนักเรียน ลว. 5 มกราคม 2564
>>
คำสั่ง 391/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียยนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2/2563
>>ประกาศสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด เรื่องแต่งตั้งคณกรรมการจัดการข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด ปี 2563
>>คำสั่ง 389/2563 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>>คำสั่งที่ 367/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 
>>คำสั่งที่ 272/2563 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Eco schoolปีการศึกษา 2563  
>>คำสั่งที่ 241/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  

>>คำสั่งที่ 198/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

>>คำสั่งที่ 195/2563 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

>>คำสั่งที่ 189/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล ฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคมา 2563

>>คำสั่งที่ 200/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ ปีการศึกษา 2563

>>คำสั่งที่ 154/2563 มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563

>>คำสั่งที่ 153/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติราชการ รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

>>คำสั่งที่ 149/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติราชการ เพื่อดำเนินการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

>>คำสั่งที่ 147/2563 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

>>คำสั่งที่ 72/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย”

>>คำสั่งที่ 452/2562 มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 688/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์

>>คำสั่งที่ 452/2562 มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 481/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี ๒๕๖๒

>>คำสั่งที่ 451/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

>>คำสั่งที่ 449/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

>>คำสั่งที่ 370/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.

>>คำสั่งที่ 218/2562 มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 270/2562 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์

>>คำสั่งที่ 264/2562 แต่งตั้งคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กับสถาบันต่างๆ

>>คำสั่งที่ 256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

>>คำสั่งที่ 179/2562 มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 165/2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1/2562

>>คำสั่งที่ 132/2562 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 1/2562

>>คำสั่งที่ 161/2562 แต่งตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

>>คำสั่งที่ 160/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฯ

>>คำสั่งที่ 146/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ ปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 134/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 1/2562

>>คำสั่งที่ 103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 101/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ตรวจข้อสอบ นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 90/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

>>คำสั่งที่ 62/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “Kls Open House Recycling Gabage and English Exhibition 2019“(เพิ่มเติม )

>>คำสั่งที่ 48/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “Kls Open House Recycling Gabage and English Exhibition 2019“

>>คำสั่งที่ 578/2561 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

>>คำสั่งที่ 469/2561 มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

>>คำสั่งที่ 530/2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

>>คำสั่งที่ 470/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 2/2561