ประกาศผลการเรียน โรงเรียนกมลาไสย

 
*** หมายเหตุ *** นักเรียนเรียกดูผ่านโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ ".PDF" ได้เท่านั้น
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม. 1/1  ,  1/2  ,  1/3  ,  1/4  ,  1/5  ,  1/6  ,  1/7  ,  1/8  ,  1/9  ,  1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม. 2/1  ,  2/2  ,  2/3  ,  2/4  ,  2/5  ,  2/6  ,  2/7  ,  2/8  ,  2/9  ,  2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม. 3/1  ,  3/2  ,  3/3  ,  3/4  ,  3/5  ,  3/6  ,  3/7  ,  3/8  ,  3/9  ,  3/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม. 4/1  ,  4/2  ,  4/3  ,  4/4  ,  4/5  ,  4/6  ,  4/7  ,  4/8  ,  4/9  ,  4/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม. 5/1  ,  5/2  ,  5/3  ,  5/4  ,  5/5  ,  5/6  ,  5/7  ,  5/8  ,  5/9  ,  5/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม. 6/1  ,  6/2  ,  6/3  ,  6/4  ,  6/5  ,  6/6  ,  6/7  ,  6/8  ,  6/9  ,  6/10

 
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม. 1/1  ,  1/2  ,  1/3  ,  1/4  ,  1/5  ,  1/6  ,  1/7  ,  1/8  ,  1/9  ,  1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม. 2/1  ,  2/2  ,  2/3  ,  2/4  ,  2/5  ,  2/6  ,  2/7  ,  2/8  ,  2/9  ,  2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม. 3/1  ,  3/2  ,  3/3  ,  3/4  ,  3/5  ,  3/6  ,  3/7  ,  3/8  ,  3/9  ,  3/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม. 4/1  ,  4/2  ,  4/3  ,  4/4  ,  4/5  ,  4/6  ,  4/7  ,  4/8  ,  4/9  ,  4/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม. 5/1  ,  5/2  ,  5/3  ,  5/4  ,  5/5  ,  5/6  ,  5/7  ,  5/8  ,  5/9  ,  5/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม. 6/1  ,  6/2  ,  6/3  ,  6/4  ,  6/5  ,  6/6  ,  6/7  ,  6/8  ,  6/9  ,  6/10

 
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม. 1/1  ,  1/2  ,  1/3  ,  1/4  ,  1/5  ,  1/6  ,  1/7  ,  1/8  ,  1/9  ,  1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม. 2/1  ,  2/2  ,  2/3  ,  2/4  ,  2/5  ,  2/6  ,  2/7  ,  2/8  ,  2/9  ,  2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม. 3/1  ,  3/2  ,  3/3  ,  3/4  ,  3/5  ,  3/6  ,  3/7  ,  3/8  ,  3/9  ,  3/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม. 4/1  ,  4/2  ,  4/3  ,  4/4  ,  4/5  ,  4/6  ,  4/7  ,  4/8  ,  4/9  ,  4/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม. 5/1  ,  5/2  ,  5/3  ,  5/4  ,  5/5  ,  5/6  ,  5/7  ,  5/8  ,  5/9  ,  5/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม. 6/1  ,  6/2  ,  6/3  ,  6/4  ,  6/5  ,  6/6  ,  6/7  ,  6/8  ,  6/9  ,  6/10

 
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม. 1/1  ,  1/2  ,  1/3  ,  1/4  ,  1/5  ,  1/6  ,  1/7  ,  1/8  ,  1/9  ,  1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม. 2/1  ,  2/2  ,  2/3  ,  2/4  ,  2/5  ,  2/6  ,  2/7  ,  2/8  ,  2/9  ,  2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม. 3/1  ,  3/2  ,  3/3  ,  3/4  ,  3/5  ,  3/6  ,  3/7  ,  3/8  ,  3/9  ,  3/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม. 4/1  ,  4/2  ,  4/3  ,  4/4  ,  4/5  ,  4/6  ,  4/7  ,  4/8  ,  4/9  ,  4/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม. 5/1  ,  5/2  ,  5/3  ,  5/4  ,  5/5  ,  5/6  ,  5/7  ,  5/8  ,  5/9  ,  5/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม. 6/1  ,  6/2  ,  6/3  ,  6/4  ,  6/5  ,  6/6  ,  6/7  ,  6/8  ,  6/9  ,  6/10