Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037<< รับสมัครครูสอนภาษาเวียดนาม


<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2561


<< รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560


<< ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่บริการถ่ายเอกสาร


<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสยภาคเรียน 2/2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59