Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037


<<รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

<< ประกาศเสนอราคายื่นซองจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน

<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสย ฉบับที่ 10 ภาคเรียนที่ 2/2561

<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2561


<< รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59