Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037

<< ประกาศเรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสยฉบับที่ 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

<< รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 62
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 61