เว็ปไซต์งานกิจการนักเรียนดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อนักเรียน ปี 2565
>>  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 2564
>> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ติดอาวุธทางปัญญามุ่งสู่มหาวิทยาลัย ม.6

>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564
>> คำสั่ง แต่งตั้งครูฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564
>> คำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564
>> คำสั่ง ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนกมลาไสย ปี 2564
>> คำสั่งที่ 174/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ติดตามนักเรียน ป้องกัน และควบคุม เชื้อ CoVid-19
>> คำสั่งที่ 175/2564  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2564
>> คำสั่งที่ 148/2564 เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบปีการศึกษา2564
>> แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ, การเสนอแผนการจัดการเรียนรู้
>> ประกาศโรงเรียนกมลาไสย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
<< ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ตำแหน่ง  (19/04/2564)
<< ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
   

Gifted  Robot  Teacher Site  คำสั่งโรงเรียน

คลิกเข้าหน้าหลัก

 ท่านเข้าชมหน้านี้คนที่  web counter