Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037


<< ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการอบรม EIS (และกรุณาพิมพ์ชื่อตนเองเป็นภาษาอังกฤษ)

<< ประกาศรับสมัครครูรัสเซีย

<< ประกาศ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกมลาไสย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

<< รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 (SAR)

<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2560

<<; "วารสารอินทนิลภาคเรียนที่ 2/2559" \\
<<;ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59